PROGRAM DELA ZVEZE SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU 

 

POVEZOVANJE DELOVANJA REGIJSKIH DRUŠTEV IN SODELOVANJE S SORODNIMI ORGANIZACIJAMI DOMA IN V TUJINI

Zveza sodeluje z regijskimi društvi in vsemi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju obvladovanja raka in promocije zdravja, saj se zavedamo, da lahko le skupaj dosežemo več. Naše sodelovanje želimo  še okrepiti in mu dodati nove vsebine. Redna izmenjava informacij med Zvezo in vsemi društvi bo pripomogla k večji učinkovitosti in naši povezanosti.

 

Zveza je polnopravna članica evropske lige za boj proti raku (ECL).

  

 

PROGRAM PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI IN PROMOCIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA MED OTROKI IN MLADOSTNIKI V OSNOVNIH ŠOLAH

 

Program "Življenje je lepo - skrbim za svoje zdravje" s podpisom slovesne obljube o nekajenju v tekočem šolskem letu

 

Kajenju strokovnjaki pripisujejo okrog 20 % smrti za rakom in je tudi ena od najbolj razširjenih razvad. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje začnejo učenke in učenci kaditi že zelo mladi, zato je program podpisovanja slovesne obljube namenjen učenkam in učencem že od 5. pa vse do 9. razreda osnovne šole.

 

Program pripravljamo skupaj z Zavodom RS za šolstvo že več kot 20 let in je med mladimi in njihovimi vzgojitelji še vedno dobro sprejet. V novembru mesecu v šole pošljemo načrt učne ure, kako naj se razrednik pogovori z učenci o nevarnostih kajenja in o zdravem življenjskem slogu. Pošljemo jim tudi posebne izjave, na kateri se učenke in učenci s podpisom zavežejo, da v tekočem šolskem letu ne bodo prižgali cigarete. Hkrati s to izjavo jim razredniki razdelijo tudi zgibanko z naslovom Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje. V njej so nasveti za zdravje, dodana ji je anketa, ki jo učenci s pravimi rešitvani vrnejo Zvezi. Izmed vseh vrnjenih anket v Tednu boja proti raku na posebni prireditvi v eni od osnovnih šol izžrebamo 100 učencev, ki jih v maju z dvema avtobusoma peljemo na nagradni izlet v Gardaland.

 

Program ABC o HPV – zdrava spolnost

 

Slovenija je ena prvih evropskih držav, ki je deklicam v 6. razredu osnovne šole omogočila brezplačno cepljenje proti okužbam s humanimi papilomskimi virusi (HPV), s čimer prispeva k preprečevanju raka materničnega vratu. Rezultati precepljenosti kažejo, da je v povprečju majhna, manj kot 50-odstotna, pa tudi med regijami so precejšnje razlike. Po izkušnjah drugih držav je za zvečanje precepljenosti pomembna predvsem pravilna informiranost deklic in njihovih staršev.

 

Za učitelje, ki so dnevno v stiku z učenkami in njihovimi starši, smo v Zvezi že v letu 2011 zanje pripravili in začeli izobraževanje, da bodo lahko vodili učne ure z učenci in spodbudili starše, da se bodo odločili za cepljenje svojih hčera proti HPV. Izdali smo tudi zgibanko z naslovom ABC o HPV - abeceda o humanih papilomskih virusih za deklice in njihove starše.

 

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA PREBIVALSTVA O PREPREČEVANJU RAKA IN NJEGOVEM ZGODNJEM ODKRIVANJU

 

Preventivni programi so najpomembnejši ukrep za zmanjšanje bremena raka, ki postaja ne samo pri nas, ampak tudi drugje v svetu vedno večji javnozdravstveni problem.

 

Najpomembnejši seznam ukrepov, ki naj bi ga prebivalstvo upoštevalo, da bi se obolevnost za rakom zmanjšala, je Evropski kodeks proti raku. Evropska komisija in Mednarodna agencija za raziskovanje raka sta kodeks posodobili jeseni 2014. V Zvezi smo poskrbeli za prevod, v letu 2016 si bomo prizadevali za to, da bo prenovljen kodeks dosegel čim večji delež prebivalstva.

 

Vsi naši programi so namenjeni spodbujanju prebivalstva, da se odloči za zdrav življenjski slog, seznanjanju s prvimi znaki bolezni in udeležbo v presejalnih programih DORA, ZORA in SVIT. Cilj programa je zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom za 15 %.

 

Naše aktivnosti potekajo preko celega leta, še posebej smo dejavni v Tednu boja proti raku, ki je vsako leto v prvem tednu meseca marca in je namenjen vsej slovenski javnosti. Vzgojno-izobraževalno delo za posamezne ciljne skupine v obliki seminarjev in učnih delavnic, ki jih vodijo strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, poteka vse leto.

 

V letih 2017-2019 smo izvedli projekt Evropski kodeks proti raku - priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku. Njegov cilj je bil prispevati k preprečevanju oz. zgodnjem odkrivanju raka s promocijo Kodeksa med izbranimi skupinami prebivalstva. Ciljne skupine smo poučili o nasvetih Kodeksa in razlogih zanje ter jih opolnomočili za to, da b te nasvete udejanjajo v vsakdanjem življenju. Projekt je vodila Zveza slovenskih društev za boj proti raku skupaj z regijskimi društvi v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana; finančno ga je podprlo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

 

  

IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIKOV, ZDRAVSTVENIH DELVCEV, ŠTUDENTOV IN PREDAVATELJEV ZDRVSTVENE VZGOJE O RAZNIH VIDIKIH OBVLADOVANJA RAKA

 

V zadnjih letih zboli za rakom blizu 14.000 Slovencev, umre pa jih okoli 6.000, vendar je med nami tudi več kot 90.000 ljudi, ki so bili kdaj koli zdravljeni zaradi ene od rakavih bolezni. Zavedamo se, da je za obvladovanje rakavih bolezni potrebna skrb države in velika osveščenost vsega prebivalstva.

 

Pri osveščanju laične javnosti imajo zelo pomembno vlogo vsi zdravstveni delavci na primarni ravni zdravstvenega varstva in v šolstvu. V Zvezi si zato že vrsto let, s pomočjo vrhunskih strokovnjakov, prizadevamo dodatno izobraziti večje število družinskih zdravnikov, zdravstvenih delavcev in učiteljev zdravstvene vzgoje o možnostih primarne in sekundarne preventive raka zato, da to znanje posredujejo laični javnosti. V ta namen že več kot 20 let, tradicionalno v mesecu oktobru organiziramo seminarje »In memoriam dr. Dušana Reje«. Zborniki so v celoti objavljeni na tej spletni strani med publikacijami.

 

ZBIRANJE SREDSTEV ZA URESNIČEVANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE ZVEZE IN ZA DRUGE POTREBE NA PODROČJU OBVLADOVANJA RAKA

 

Za delovanje pridobiva Zveza finančna sredstva iz javnih razpisov (FIHO, MZ) in s pomočjo donatorjev in sponzorjev.

 

Že od leta 1990 v novoletni akciji zbiramo denar za nabavo medicinske opreme za izboljšanje obravnave bolnikov z rakom. Ker je naše delovanje usmerjeno predvsem v primarno in sekundarno preventivo raka, želimo z zbranimi sredstvi podpreti presejalne programe ZORA, DORA in SVIT.

Program dela Zveze SD BPR