Ljubljansko društvo za boj proti raku

Prva dejavnost društva je namenjena ozaveščanju ljudi o različnih rakih in zdravem načinu življenja.

http://www.rak-lj.si

Predsednik društva je prim. Matjaž Kaučič, dr. med.

Na prvem mestu so nasveti oziroma priporočila Evropskega kodeksa proti raku, kaj lahko vsak naredi sam naredi, da si izboljša zdravje in zmanjša možnost zbolevanja za rakom. Opozarjamo na zgodnje znake rakov in pomen zgodnjega odkrivanja raka za uspešno zdravljenje in nadalje kakovostno življenje. Zato je naša osnovna dejavnost priprava in izvedba predavanj in učnih delavnic samopregledovanja dojk in mod na modelih. Predavanja in učne delavnice nudimo našim članom in članicam, dijakom, študentom, podjetjem, zdravstvenim domovom, krajevnim skupnostim in drugim skupinam.

Društvo za boj proti raku Velenje

Društvo za boj proti raku Velenje deluje že od leta 1990, primarno vodilo našega društva je razbijati tabuje o raku in poučevati o zdravem načinu življenja ter pomenu zgodnjega odkrivanja raka z vzpodbujanjem ljudi, da se udeležujejo preventivnih pregledov in da so pozorni na začetne morebitne znake rakastega obolenja.

http://www.bojprotiraku.si/

Koroško društvo za boj proti raku

Zdravstveni dom

Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem
Predsednica: Neda Hudopisk, dr. med.
E-naslov: neda.hudopisk@gmail.com; kdbr.ravne@hotmail.com

Za potrebe koroškega prebivalstva deluje že od leta 1996. Naša osnovna naloga je učiti ljudi zdravo živeti, da se lahko nekaterim rakom ognejo ali ga zgodaj odkrijejo zaradi lažjega zdravljenja.

Svojim varovancem nudimo:

 • predavanja na vsebino »Življenje je lepo. Ne zapravimo ga zaradi nevednosti!«
 • edukacijske preglede dojk (po urniku)
 • psihološka svetovanja (po urniku)
 • učenje samopregledovanja dojk in mod na specialnih modelih
 • možnost obiskov priložnostnih informacijskih stojnic
 • zdravstveno-vzgojni material

Društvo zastopa predsednica Neda Hudopisk, dr. med.

Dolenjsko društvo za boj proti raku

Dolenjsko društvo za boj proti raku  deluje na področju Dolenjske in Bele Krajine. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1983.

Društvo svoje poslanstvo uresničuje z naslednjimi dejavnostmi:

 • s prosvetljevanjem o rakastih obolenjih
 • širjenjem poznavanja preventivnih metod preprečevanja in zgodnjega odkrivanja rakastih obolenj
 • s promocijo zdravega načina življenja
 • z distribucijo edukativnega gradiva  javnim ustanovam in članom društva.

Cilj , ki jih želimo uresničiti so:

 • spodbujanje h kritičnemu razmisleku o zdravem načinu življenja
 • spodbujanje k prevzemanju odgovornosti za zdravje
 • pomagati izoblikovati ustrezne vrednote in cilje, ki se bodo odražali v kvalitetnejšem načinu življenja.

Ciljne skupine uporabnikov: osnovnošolska in srednješolska populacija, ženske, moški.

Društvo se financira s članarino, donatorskimi sredstvi in sredstvi iz javnih razpisov. Letna članarina je 5,00 EUR na osebo. Leta 2009 smo pridobili  status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

Društvo za boj proti raku regije Celje

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18, Celje
Predsednik: prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med.
E-naslov: ivan.erzen@gmail.com; tatjana.skornik-tovornik@nijz.si

Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim nenalezljivim boleznim - ko-RAK.si

Vipavska cesta 13, Rožna dolina

Predsednik: doc. dr. Marko Vudrag, dr. med.
E-naslov: marko.vudrag@zzv-go.si

Obalno društvo za boj proti raku

Jurčičeva 2, Koper
Predsednik: prof. dr. Andrej Cör, dr. med.
E-naslov: andrej.cor@fvz.upr.si

 

 

Pomursko društvo za boj proti raku - Murska Sobota

Poslanstvo:

Spodbujati prebivalce h krepitvi zdravja, preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju rakavih bolezni.

Cilji:
Ozaveščati o zdravem načinu življenja.
Informirati in ozaveščati o rakavih boleznih s poudarkom na preprečevanju in zgodnjih znakih bolezni.

Naš sedež je: Ulica Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

Predsednica društva:
prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Informacije na e-mail naslovu: info@rak-ms.si

Tel.št.: 031 547 587

Društvo za boj proti raku Štajerske-Maribor

Društvo za boj proti raku Štajerske-Maribor je prostovoljno humanitarno zduženje, ki podpira boj proti raku in deluje za vse državljane ne glede na to, ali so njeni člani ali ne.

http://stajerskaprotiraku.si

Dela po strokovnih smernicah in sodeluje z vsemi, ki se kakorkoli ukvarjajo s to boleznijo ali se za njo zanimajo. Je eno od 11-ih regijskih društev, ki so združena v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku.

Cilji dela društva izhajajo iz novega 10-letnega programa Zveze slovenskih društev za boj proti raku pod imenom Slovenija proti raku 2010-2020. Nanašajo se na osveščanje laične in strokovne javnosti o dejavnikih tveganja raka, možnostih preprečevanja in zgodnjega odkrivanja ter o pomenu udeležbe v presejalnih programih za raka.

Naloga društva je zdravstvena vzgoja prebivalstva v zvezi z rakom. Zdravstveno vzgojenim ljudem postane skrb za lastno zdravje pomembna osebna naloga. Poudarjamo, da se je rakavi bolezni mogoče izogniti z opuščanjem škodljivih navad in z zdravim načinom življenja ter da je raka mogoče uspešno zdraviti, če je le odkrit dovolj zgodaj. Želimo prispevati svoj delež v doseganju zastavljenega cilja Zveze slovenskih društev za boj proti raku, ta je postati prepoznaven deležnik v celovitem programu obvladovanja raka v Sloveniji.

Program dela:

 • izvajanje 10-letnega programa dela Zveze in regijskih društev za boj proti raku, ki sloni na Evropskem kodeksu proti raku;
 • zdravstveno izobraževanje preko predavanj; 
  zdravstveno-vzgojni program učenja samopregledovanja dojk na modelu;
 • pojasnjevanje pomena udeležbe v presejalnih programih za raka, ZORA, DORA in SVIT;
 • podpiranje seminarja za izobraževanje zdravstvenih delavcev v sodelovanju z Zvezo;
 • sodelovanje z mediji in organiziranje različnih aktivnosti v Tednu boja proti raku po aktualnem programskem geslu;
 • nudenje splošnega svetovanja o rakastih boleznih za člane in druge zainteresirane;
 • pridobivanje novih članov in spodbujanje za uresničevanje nalog društva;
 • povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na področju obvladovanja raka;
 • zbiranje finančnih sredstev za izvajanje programov društva z donacijami in s prijavljanjem projektov na razpise občine Maribor in drugih vladnih in nevladnih organizacijah.

Nobena država na svetu ni tako bogata, da bi s svojimi proračunskimi sredstvi lahko ustregla vsem zahtevam boja proti raku. Nobena še tako razvita zdravstvena služba sama ne more opraviti vseh nalog, ki jih ji ta boj nalaga. Zato povsod po svetu ustanavljajo društva za boj proti raku, v katerih se uspešno združujejo strokovno znanje in pripravljenost posameznika za prostovoljno delo. Pridružite se nam in postanite član društva.

Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku

Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno leta 1998, za predsednico je bila izvoljena Alenka Krenčič Zagode, dr. med., spec. ginekologije in porodništva. Sedež se nahaja na naslovu Splošne bolnišnice Brežice, kjer ima društvo tudi svoje prostore.

Temeljni cilj društva je izobraževanje članov, prijateljev, svojcev in simpatizerjev o raku, saj ga moramo, če nam je že namenjen, zgodaj prepoznati in pravočasno zdraviti, prav tako je pomembno sprejeti to bolezen, ko do nje pride, in znati živeti z bolnikom, ki je zbolel za rakom. Osnovni moto društva se glasi: Za naše skupno zdravje – ne umrimo zaradi sramu. Več znanja – manj raka.

Poleg promocije društva, aktivnega sodelovanja in izobraževanja članov na delavnicah ter pridobivanja novih članov, društvo sodeluje z drugimi društvi, ki promovirajo zdrav način življenja, saj lahko tako zmanjšamo tveganje za nastanek raka tudi do 50 %. Društvo podpira že uveljavljen program ZORA (program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu), prav tako tudi program SVIT (program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki), upamo, da se bo program DORA (državni presejalni program za raka dojk) kmalu začel izvajati tudi v Posavju in Obsotelju. Edukativni pregledi dojk, združeni s predavanji in treningom na modelu dojk, so stalnica dela društva, ki aktivno sodeluje tudi s šolarji in dijaki preko zdravstveno vzgojnih vsebin. Dvakrat letno je v Termah Čatež organizirano srečanje vseh članov (trenutno 1211), in vseh, ki želijo in upajo biti z nami, predavajo pa priznani strokovnjaki iz različnih klinik. Društvo se predstavlja tudi ob dnevu bolnikov, tednu rdečega križa, tednu boja proti raku, uspešno pa sodeluje tudi z drugimi zdravstvenimi organizacijami v Posavju in Obsotelju.

Gorenjsko društvo za boj proti raku

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Gosposvetska 12, Kranj
Predsednik: Branimir Čeh, dr. med.
E-naslov: natasa.drol-pelko@zzv-kr.si