Program dela Zveze SD BPR

PROGRAM DELA ZVEZE SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU V LETU 2016

 

POVEZOVANJE DELOVANJA REGIJSKIH DRUŠTEV IN SODELOVANJE S SORODNIMI ORGANIZACIJAMI DOMA IN V TUJINI

Zveza sodeluje z regijskimi društvi in vsemi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju obvladovanja raka in promocije zdravja, saj se zavedamo, da lahko le skupaj dosežemo več. Naše sodelovanje želimo v letu 2016 še okrepiti in mu dodati nove vsebine. Redna izmenjava informacij med Zvezo in vsemi društvi bo pripomogla k večji učinkovitosti in naaši povezanosti.

 

Zveza je polnopravna članica evropske lige za boj proti raku (ECL); članstvo v ECL bomo obnovili tudi za leto 2016.

  

 

PROGRAM PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI IN PROMOCIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA MED OTROKI IN MLADOSTNIKI V OSNOVNIH ŠOLAH

 

Program podpisovanja slovesne obljube o nekajenju v tekočem šolskem letu

 

Kajenju strokovnjaki pripisujejo okrog 20 % smrti za rakom in je tudi ena od najbolj razširjenih razvad. Po Podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje začnejo učenke in učenci kaditi že zelo mladi, zato je program podpisovanja slovesne obljube namenjen učenkam in učencem že od 5. pa vse do 9. razreda osnovne šole.

 

Program pripravljamo skupaj z Zavodom RS za šolstvo že več kot 20 let in je med mladimi in njihovimi vzgojitelji še vedno dobro sprejet. V novembru mesecu v šole pošljemo načrt učne ure, kako naj se razrednik pogovori z učenci o nevarnostih kajenja in o zdravem življenjskem slogu. Pošljemo jim tudi posebne izjave, na kateri se učenke in učenci s podpisom zavežejo, da v tekočem šolskem letu ne bodo prižgali cigarete. Hkrati s to izjavo jim razredniki razdelijo tudi zgibanko z naslovom Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje. V njej so nasveti za zdravje, dodana ji je anketa, ki jo učenci s pravimi rešitvani vrnejo Zvezi. Izmed vseh vrnjenih anket v Tednu boja proti raku na posebni prireditvi v eni od osnovnih šol izžrebamo 100 učencev, ki jih v maju z dvema avtobusoma peljemo na nagradni izlet v Gardaland.

 

Program ABC o HPV – zdrava spolnost

 

Slovenija je ena prvih evropskih držav, ki je deklicam v 6. razredu osnovne šole omogočila brezplačno cepljenje proti okužbam s humanimi papilomskimi virusi (HPV), s čimer prispeva k preprečevanju raka materničnega vratu. Rezultati precepljenosti kažejo, da je v povprečju majhna, manj kot 50-odstotna, pa tudi med regijami so precejšnje razlike. Po izkušnjah drugih držav je za zvečanje precepljenosti pomembna predvsem pravilna informiranost deklic in njihovih staršev.

 

Za učitelje, ki so dnevno v stiku z učenkami in njihovimi starši, smo v Zvezi že v letu 2011 zanje pripravili in začeli izobraževanje, da bodo lahko vodili učne ure z učenci in spodbudili starše, da se bodo odločili za cepljenje svojih hčera proti HPV. Izdali smo tudi zgibanko z naslovom ABC o HPV - abeceda o humanih papilomskih virusih za deklice in njihove starše.

 

Tudi v letu 2016 bomo učitelje usposabljali za poučevanje učenk in učencev o spolno prenosnih boleznih, vključno o okužbi s HPV, in o pomenu cepljenja proti HPV za preprečevanje raka materničnega vratu. Tudi pri tem programu bomo sodelovali z Zavodom za šolstvo RS: za učitelje v osnovnih šolah bomo pripravili seminarje in učne delavnice; po šolah bomo za učitelje, učenke in njihove starše delili zgibanko ABC o HPV.

 

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA PREBIVALSTVA O PREPREČEVANJU RAKA IN NJEGOVEM ZGODNJEM ODKRIVANJU

 

Preventivni programi so najpomembnejši ukrep za zmanjšanje bremena raka, ki postaja ne samo pri nas, ampak tudi drugje v svetu vedno večji javnozdravstveni problem.

 

Najpomembnejši seznam ukrepov, ki naj bi ga prebivalstvo upoštevalo, da bi se obolevnost za rakom zmanjšala, je Evropski kodeks proti raku. Evropska komisija in Mednarodna agencija za raziskovanje raka sta kodeks posodobili jeseni 2014. V Zvezi smo poskrbeli za prevod, v letu 2016 si bomo prizadevali za to, da bo prenovljen kodeks dosegel čim večji delež prebivalstva.

 

Vsi naši programi so namenjeni spodbujanju prebivalstva, da se odloči za zdrav življenjski slog, seznanjanju s prvimi znaki bolezni in udeležbo v presejalnih programih DORA, ZORA in SVIT. Cilj programa je zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom za 15 %.

 

Naše aktivnosti potekajo preko celega leta, še posebej smo dejavni v Tednu boja proti raku, ki je vsako leto v prvem tednu meseca marca in je namenjen vsej slovenski javnosti. Vzgojno-izobraževalno delo za posamezne ciljne skupine v obliki seminarjev in učnih delavnic, ki jih vodijo strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, bo nato potekalo vse leto.

 

V letu 2011 smo izdelali novo celostno podobo Zveze, v letu 2016 bomo nadaljevali s posodabljanjem naših zdravstveno-vzgojnih gradiv.

 

  

IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIKOV, ZDRAVSTVENIH DELVCEV, ŠTUDENTOV IN PREDAVATELJEV ZDRVSTVENE VZGOJE O RAZNIH VIDIKIH OBVLADOVANJA RAKA

 

V zadnjih letih zboli za rakom blizu 14.000 Slovencev, umre pa jih okoli 6.000, vendar je med nami tudi več kot 90.000 ljudi, ki so bili kdaj koli zdravljeni zaradi ene od rakavih bolezni. Zavedamo se, da je za obvladovanje rakavih bolezni potrebna skrb države in velika osveščenost vsega prebivalstva.

 

Pri osveščanju laične javnosti imajo zelo pomembno vlogo vsi zdravstveni delavci na primarni ravni zdravstvenega varstva in v šolstvu. V Zvezi si zato že vrsto let, s pomočjo vrhunskih strokovnjakov, prizadevamo dodatno izobraziti večje število družinskih zdravnikov, zdravstvenih delavcev in učiteljev zdravstvene vzgoje o možnostih primarne in sekundarne preventive raka zato, da to znanje posredujejo laični javnosti. V ta namen, bomo v letu 20156 pripravili že XXII. Seminar »In memoriam dr. Dušana Reje«, ki bo tradicionalno v mesecu oktobru. Izobraževalne seminarje bomo organizirali tudi za regijska društva za boj proti raku.

 

 

ZBIRANJE SREDSTEV ZA URESNIČEVANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE ZVEZE IN ZA DRUGE POTREBE NA PODROČJU OBVLADOVANJA RAKA

 

Za delovanje pridobiva Zveza finančna sredstva iz javnih razpisov (FIHO, MZ) in s pomočjo donatorjev in sponzorjev.

 

Že od leta 1990 v novoletni akciji zbiramo denar za nabavo medicinske opreme za izboljšanje obravnave bolnikov z rakom. Ker je naše delovanje usmerjeno predvsem v primarno in sekundarno preventivo raka, želimo z zbranimi sredstvi podpreti presejalne programe. Novoletno akcijo bomo izpeljali tudi v letu 2016.